ثبت شماره حساب و شبا بانکی

  • متقاضی محترم بدیهی است مسئولیت صحت و سقم اعلام شماره حساب و شماره شبا و انطباق آن با کد ملی بر عهده جنابعالی می باشد.
    شماره حساب بانکی و شماره شبا می بایست متعلق به شخص مقرری بگیر بوده و با کد ملی وی منطبق باشد.
  • ۰ تومان