متقاضیان محترم لطفا برای ثبت نام بیمه بیکاری پس از احراز هویت
در دفاتر پیشخوان دولت به زیر سامانه بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار به آدرس زیر مراجعه و با بارگذاری مدارک
خود ثبت نام نمایید.
https://prkar.mcls.gov.ir