جدول محاسبه و استعلام بیمه عمر و تامین آتیه

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 • حق بیمه پرداختی ماهانه
 • ۱۵۰هزار تومان
 • ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ دریافتی شما
 • بعد از ۲۰ سال
 • روش پرداخت / افزایش سالانه
  سالانه / ۱۰ درصد
 • مدت بیمه نامه
  ۲۰ سال
 • جمع حق بیمه پرداختی
 • ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • حق بیمه پرداختی ماهانه
 • ۱۰۰ هزار تومان
 • ۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰ مبلغ دریافتی شما
 • بعد از ۲۰ سال
 • روش پرداخت / افزایش سالانه
  سالانه / ۱۰ درصد
 • مدت بیمه نامه
  ۲۰ سال
 • جمع حق بیمه پرداختی
 • ۶۸,۶۴۹,۰۰۰ تومان
 • حق بیمه پرداختی ماهانه
 • ۵۰ هزار تومان
 • ۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰ مبلغ دریافتی شما
 • بعد از ۲۰ سال
 • روش پرداخت / افزایش سالانه
  سالانه / ۱۰ درصد
 • مدت بیمه نامه
  ۲۰ سال
 • جمع حق بیمه پرداختی
 • ۳۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان