دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
سایت سنجش سایت کافی نت باران
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دریافت دفترچه
دریافت دفترچه
۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره۲

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۷ – مجموعه آمار
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگل
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی – علوم دام وطیور
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلات
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مجموعه منابع طبیعی – بیابان
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۲۶ – صبح جمعه
دریافت دفترچه دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

منبع: سایت سازمان سنجش

جهت حمایت از ما کلیک نمایید.