دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال 1396

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال 1396

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
سایت سازمان سنجش سایت کافی نت باران
دریافت دفترچه شماره ۱
دریافت دفترچه شماره ۲
دریافت دفترچه شماره ۱
دریافت دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمین
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه
 دریافت دفترچه
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق

منبع: سایت سازمان سنجش

جهت حمایت از ما کلیک نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.